– V úseku od ulice v Grni po Olšavu budou na pravé straně vozovky bylo provedeno zúžení vozovky pro pokládku silničních obrubníků. Vzhledem k menší šířce nové vozovky (oproti původnímu stavu) budou další práce prováděny za současného zúžení provozu do jednoho jízdního pruhu a bude využíváno protisměrné jízdy vozidel (viz schéma). Na pravé části bude proveden odkop stávajících obrubníků a budou zhotoveny névé uliční vpusti a nové drenážní potrubí. Provoz chodců a cyklistů bude převeden na levou polovina na již dokončené chodníky,
– V úseku od Olšavy po křižovatku se silnicí I/50 budou pokračovat výkopové práce a pokládka nového vodovodu DN 300 , v úseku od Křižovatky po autobazar budou provedeny nové silniční obrubníky a bude provedena podkladní vrstva vozovky, dále budou v tomto úseku položeny nové trasy místního rozhlasu, metropolitní sítě a proveden pokládka kabelů pro přeložku CETIN,
– V úseku od křižovatky I/50 po začátek úseku byla dokončen pokládka chrániček pro VO, a bude pokračovat pokládka silničních a chodníkových obrubníků a bude provedeno rozšíření pro chodník a cyklostezku.

 

Scroll to Top